JBS Unix Solutions

    home |     contact
Adres:
JBS Unix Solutions
Bongerd 154
8212 BJ Lelystad
E-mail: info@jbs-us.nl

Leveringsvoorwaarden

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JBS Unix Solutions goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Bij gebreke van een specifieke regeling is JBS Unix Solutions gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2.3. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover de wettelijke rente verschuldigd zijn. In geval Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is JBS Unix Solutions gerechtigd alle ter zake de incassering van de alsdan verschuldigde bedragen gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde bedragen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van JBS Unix Solutions om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Vertrouwelijke informatie

3.1. Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

3.2. JBS Unix Solutions verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie. JBS Unix Solutions zal redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever ter zake in acht nemen.

4. Risico

4.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

5. Rechten van intellectuele of industriële eigendommen

5.1. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan JBS Unix Solutions van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal JBS Unix Solutions vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

6. Medewerking door Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zal JBS Unix Solutions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomstig nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

6.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van JBS Unix Solutions staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft JBS Unix Solutions in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.3. Ingeval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst op locatie van Opdracht-gever werkzaamheden verricht moeten worden, zal Opdrachtgever kosteloos voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Opdrachtgever zal JBS Unix Solutions vrij-waren voor aanspraken van derden, medewerkers van JBS Unix Solutions daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

7. Leveringstermijnen

7.1. Alle door JBS Unix Solutions genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan JBS Unix Solutions bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt JBS Unix Solutions niet in verzuim. JBS Unix Solutions is niet gebonden aan (leverings) termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden, indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen JBS Unix Solutions en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8. Beëindiging

8.1. Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.2. Elk van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij - al dan niet voorlopig - sursèance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1., reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij JBS unix solutions ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die JBS Unix Solutions vòòr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid van JBS Unix Solutions; vrijwaring

9.1. JBS Unix Solutions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2.1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

9.3. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van JBS Unix Solutions in geen geval meer bedragen dan e 1.000.000 (een miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als èèn gebeurtenis.

9.4. Aansprakelijkheid van JBS Unix Solutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JBS Unix Solutions meldt.

9.6. Opdrachtgever vrijwaart JBS Unix Solutions voor alle aanspraken van derden wegens product aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door JBS Unix Solutions geleverde diensten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die diensten.

10. Overmacht

10.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van JBS Unix Solutions

10.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. De overeenkomsten tussen JBS Unix Solutions en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2. De geschillen welke tussen JBS Unix Solutions en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door JBS Unix Solutions met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter. Dit laat echter onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen aan de president van de Arrondissementsrechtbank.

[ bovenkant ]